Iklan
BANK SOAL, Soal Bahasa Jawa

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1


ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas : V (Lima)
Hari / Tanggal :
Waktu : 90 menit

I. Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, c utawa d kang dadi jawaban bener !
1. Yen kowe padha kesasar becike …. marang wong kang ngerti
a. takon c. meneng
b. nangis d. pada

2. Cacahing larikan saben sapada kasebut ….
a. dhong-dhing c. guru gatra
b. guru wilangan d. guru lagu

3. Tembang pocung iku guru gatrane ana ….
a. 4 c. 6
b. 5 d. 8

4. Tembang macapat iku kawengku ing guru wilangan lan …
a. wanda c. guru lagu
b. gatra d. pada

5. Gunung Bromo kuwi …. banget mula nganti katutup mega.
a. cendhek c. gedhe
b. dhuwur d. cilik

6. Kanggo …. “Hari Jadi Kota Semarang”, Walikota nganakake sepedha santai
a. nyenengake c. pagelaran
b. mengeti d. pepeling

7. Pandhawa iku cacahe ana ….
a. empat c. enem
b. lima d. tujuh

8. Pembarape Pandhawa iku jenenge ….
a. Yudhistira c. Arjuna
b. Werkudara d. Nakula, Sadewa

9. Pulo kang pendhudhuke luwih saka 70 persen, yaiku ….
a. Sumatra c. Sulawesi
b. Kalimantan d. Jawa

10. Ing ngisor iki papan tujuane transmigrasi, kacaba ….
a. Sumatra c. Bali
b. Kalimantan d. Sulawesi

11.

Ditulis nganggo aksara latin, yaiku ….
a. Gajah ngrusak alas babat c. Gajah rupane gedhe banget
b. Gajah rupane dhuwur banget d. Gajah ireng gedhe banget

12. Sepedha montor mlakune luwih …. tinimbang pit onthel.
a. alon c. suwe
b. banter d. apik

13. Dina Pahlawan dipengeti saben tanggal ….
a. 10 Nopember c. 10 Oktober
b. 10 Desember d. 10 September

14. Njanur gunung kadingaren, sore-sore ngebel iku kalebu ….
a. tembung entar c. wangsalan
b. paribasan d. geguritan

15. Tembung ngisor iki kang kalebu wangasalan, yaiku ….
a. jenang gula c. wira – wiri
b. abang kupinge d. cengar-cengir

16. Ana ing ngisor iki diarani perangane isi layang kacaba ….
a. papan lan titi mangsa c. amplop
b. adangiyah d. jenege sing kirim

17. Wulan … surat kanggo kancane
a. nulis c. entuk
b. nulisi d. gaweyane

18. Pak Sarjono daleme ana ing kampong
Tembung daleme tegese ….
a. sedulur c. omahe
b. tunggale d. papane

19. Yen mara dhayoh kudu ngucapake ….
a. kula nuwun c. matur nuwun
b. nuwun sewu d. nyuwun pangapunten

20. “Mangga Pak pinarak rumiyin!”
Pinarak kuwi tembung krama alus saka ….
a. tindak c. menyang
b. kundur d. lungguh

21. Wonten kersa punapa Pak madosi Bapak ?
Tembung kersa ing ukara iku tegese ….
a. karep c. tujuwan
b. butuh d. mampir

22. Sandhangane kumel kucem.
Kumel kucem tegese ….
a. sae c. ireng
b. resik d. mblekethek

23. Pak Karya anggonenipun olah tani ngangge cara ….
a. panca usaha tani c. asta usaha tani
b. sapta usaha tani d. sasenenge dhewe

24. Saiki iki mangsa rendheng.
Tembung mangsa tegese ….
a. titi c. lagi
b. wektu d. during

25. Rabuk iku bisa saka tlethong. Tlethong iku ….
a. telek bebek c. telek kebo
b. telek pitik d. telek manuk

26. Bareng lampune mati, lakune ….
a. numbuki c. numbuhake
b. numbuk-numbuk d. thunuk-thunuk

27. Tamune …. lawang karo muni kulo nuwun
a. dhodhog-dhodhog c. ngadeg-ngadeg
b. guyu-guyu d. nuthuk-nuthuk

28. Dasamuka iku ratu ing ….
a. Ngamarta c. Alengka
b. Wiratha d. Ngastina

29. Dewi Sinta iku garwane ….
a. Prabu Rama c. Prabu Karna
b. Prabu Salya d. Prabu Yudhistira

30. Manawa nyelengi sing aman iku ana ing ….
a. bank c. lemari
b. celengan d. tas

31. BPD cekakan saking ….
a. Bank Pemerintah Desa c. Bank Pemerintah Daerah
b. Bank Pedesaan d. Bank Pemerintah Dusun

32. Tembang pangkur kalebu tembang ….
a. macapat c. nasional
b. dolanan d. wajib

33. Utang iku bisa ngganggu yen ora bisa ….
a. nganaki c. males
b. ngutangi d. nyaur

34. Satemene pit-pitane iku kalebu olahraga kang ….
a. abot c. mbebayani
b. entheng d. mbosenake

35. Lomba pidhato kuwi bisa kanggo nglatih ….
a. micara c. nyemak
b. nulis d. maca

II. Isenana nganggo tembung kang bener !
36. Atine Darma …. nalika maju pidhato ngarep kelas
37. ….iku pawakane gedhe dhuwur lan gagah prakosa
38. Watake Pandhawa kuwi andhap asor …. , lan ngajeni marang wong liya
39. Papane transmigrasi ana Pulo…. , …. , …. , . ….
40. Kutha Surabaya iku ana ing Provinsi ….
41. Radio iku alat elektronik kang bisa ngetokake suara, dene TV bisa ….
42. Jenang gula, panjenengan aja ….
43. Kowe aja seneng nglemah bengkah, senenge ….
44. Geguritan iku padha karo ….
45. Wit pari arane ….

III. Wangsulana pitakon ing ngisor iki !
46. Coba sebutna Pandhawa kuwi ana pira ? Lan sapa bae !
47. Coba sebutna Pulo – pulo tujuane transmigrasi, 4 bae !
48. Coba sebutna apa bae kang kalebu Panca Usaha Tani kuwi !
49. Gantinen nganggo ukara langsung !
Sapa sing arep melu transmigrasi pitakone Pak Madi.
50. Kanggo ngratakake pendhudhuk Pemerintah nganakake program apa ?

 1. A
 2. C
 3. A
 4. B
 5. B
 6. B
 7. b
 8. A
 9. D
 10. C
 11. B
 12. A
 13. C
 14. A
 15. C
 16. A
 17. C
 18. A
 19. D
 20. C
 21. D
 22. A
 23. B
 24. C
 25. D
 26. A
 27. C
 28. A
 29. A
 30. C
 31. A
 32. D
 33. B
 34. A
Iklan

About wildanrahmatullah

Seorang guru sekolah dasar yang masih mencoba mencari hakikat dari mengajar dan mendidik yang sebenarnya

Diskusi

6 respons untuk ‘Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

 1. Terima kasih soalnya, saya sebagai guru bahasa jawa sangat terbantu , semoga berguna juga untuk guru2 yang lain, selalu saya tunggu untuk soal2 yang lainya. trims

  Posted by anne | 2 Januari 2013, 23:01
 2. ada kuncinya Pak, terima kasih

  Posted by ayomendidik | 9 Januari 2013, 23:33
 3. apa ada kunci jawabannya pak?

  Posted by mia | 7 Oktober 2013, 13:15
 4. Kalau bentuk file download tambah bagus gan..

  Posted by usaha sampingan modal kecil | 1 Maret 2014, 22:43

Trackbacks/Pingbacks

 1. Ping-balik: Kumpulan Soal UTS Kelas 5 Semester 1 | Gerai Pendidikan Dasar - 14 Oktober 2013

Silakan tulis apa yang anda pikirkan setelah membaca artikel kami

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Iklan
Follow Galeri Pendidikan Dasar on WordPress.com
Iklan
%d blogger menyukai ini: